Karwan Taha

Karwan Taha on Snapchat

@karwantaha

Snaps

A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)