Karwan Taha

Karwan Taha on Snapchat

@karwantaha

A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)

Posted on Jan 9, 2018
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)