Karwan Taha

Karwan Taha on Snapchat

@karwantaha

A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)

Posted on Aug 17, 2019
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)
A snap from Karwan Taha's Snapchat (karwantaha)